Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Arogopet s.r.o.

IČ: 06826679

DIČ: CZ06826679

Tel.: +420 737 732 448

E-mail:argo.chovatel@email.cz

Tyto obchodní podmínky, výše uvedené společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen ,,občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky společnosti Arogopet s.r.o. se sídlem Karlova 159, Veselí nad Moravou 69801, identifikační číslo 06826679, zapsané v obchodním rejstříku spisová značka C104503 vedená u krajského soudu v Brně pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

Kupujícím se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba v rámci svého podnikání.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka na objednávkovém formuláři.

 

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze a záručními listy

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem odeslána výzva k platbě.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Stornovat objednávku zboží je možné do 2 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu argo.chovatel@email.cz. Na této adrese je taktéž možné nahlásit jakékoliv chyby v údajích v objednávce.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Na zboží v akci se již nevztahuje žádná další sleva a cena za zboží je v okamžiku objednání konečná.

UŽIVATELSKÝ ÚČET 

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet a to v případě, kdy kupující uživatelský účet nevyužívá déle než dva roky, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

CENA A PLACENÍ

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a to následujícími způsoby:

- v hotovosti na místě určeném pro výdej zboží

- bezhotovostně na účet prodávajícího

- poštovní dobírkovou poukázkou

V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na účet prodávajícího.

Bankovní spojení:5217562349/0800

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

DODACÍ LHŮTA

Prodávající se zavazuje expedovat řádně objednané zboží do 3 pracovních dnů od data připsání celé částky na účet.  Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

DOPRAVNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura je součástí balíku.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:

 • informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem
 • vrácené zboží musí být zpět pro dávajícímu balíkem na náklady kupujícího. Nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat
 • zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození, musí obsahovat všechny originální visačky a přioženou dokumentaci a být zabaleno v originálním obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury na adresu Argo-chovatel, Karlova 159, Veselí nad Moravou 69801. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za vrácené zboží zaslány převodem na Váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 10ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Kupující nemůže takto odstoupit od smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu všeobecných ustanovení.

Postup vrácení zboží

1) zásilku připravte dle popisu níže

Ve lhůtě do 14ti dní od převzetí zboží je možné vrátit nepoužívané zboží v neporušeném obalu. Zboží, které vracíte musí být kompletní (včetně veškeré přiložené dokumentace, návodů...), nepoužité, včetně nepoškozených obalů apod. Zásilka musí být přesně v takovém stavu v jakém jste ji přijali. Znečištěné nebo používané zboží nebude přijato. K zásilce přiložte doklad o koupi. V případě že nevracíte celý nákup, přiložte kopii vašeho dokladu. Zboží řádně zabalte, tak aby nemohlo dojít během přepravy k poškození. Zboží neposílejte na dobírku, balíček je vhodné pojistit. Uveďte číslo účtu, na který vám budou do 10 dnů vráceny peníze za nepoužité zboží a poštovné zaplacené za objednané zboží. 

Vrátit je možno pouze neporušené a nepoužité zboží.

2) zásilku zašlete na adresu Argo-chovatel, Karlova 159, Veselí nad Moravou 698 01

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejkratším možném termínu
 • v případě, že do doby 21 dnů není objednávka uhrazena

 

ZÁRUKA

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je možné reklamovat pouze písemně doporučeným dopisem.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 • Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny 
 • Prodávající může v případě nespolehlivosti kupujícího v přebírání zásilek požádat o úhradu předem. Vždy písemně, pokud k tomuto nedá souhlas, je objednávka ze strany obchodu zrušena.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb. Přesto, s ohledem na technické aspekty svých služeb, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti svých služeb a jejich bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může kupující závadu nahlásit a prodávající se bez zbytečného odkladu pokusí závadu odstranit.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup k hmhome.cz na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby jednostranně měnit tyto všeobecné podmínky. Změnu obchodních podmínek je Prodávající povinen oznámit kupujícímu prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Kupující má právo tyto změny všeobecných podmínek do 14 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Arogopet s r.o. IČ 06826679 se sídlem Karlova 159, Veselí nad Moravou 698 01 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Karlova 159, Veselí nad Moravou
  email: argo.chovatel@email.cz
  telefon: +420 737 732 448
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě Vaší registrace.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  - zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  - Google Analytics - služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Vrácení zboží, reklamace

Postup vrácení zboží

1) zásilku připravte dle popisu níže

Ve lhůtě do 14ti dní od převzetí zboží je možné vrátit nepoužívané zboží v neporušeném obalu. Zboží, které vracíte musí být kompletní (včetně veškeré přiložené dokumentace, návodů...), nepoužité, včetně nepoškozených obalů apod. Zásilka musí být přesně v takovém stavu v jakém jste ji přijali. Znečištěné nebo používané zboží nebude přijato. K zásilce přiložte doklad o koupi. V případě že nevracíte celý nákup, přiložte kopii vašeho dokladu. Zboží řádně zabalte, tak aby nemohlo dojít během přepravy k poškození. Zboží neposílejte na dobírku, balíček je vhodné pojistit. Uveďte číslo účtu, na který vám budou do 10 dnů vráceny peníze za nepoužité zboží a poštovné zaplacené za objednané zboží. 

Vrátit je možno pouze neporušené a nepoužité zboží.

2) zásilku zašlete na adresu Argo-chovatel, Karlova 159, Veselí nad Moravou 698 01

V případě dotazů nás kontaktujte na argo.chovatel@email.cz nebo telefonicky +420 737 732 448

NmU0M